1. โรคความดันโลหิตสูง คนปกติจะมีความดันโลหิต 120/80-139/89 มิลลิเมตรปรอท หากมีค่าความดันมากกว่านี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ มักป่วยด้วยโรคนี้กันเป็นอย่างมากในบางประเทศ พบโรคนี้ได้สูงถึง 50% ของผู้มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งโรคนี้ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดง แต่บางครั้งจะมีอาการใจสั่น ปวดศีรษะ หน้ามืด ตาพร่า ถ้าไม่รักษาตั้งแต่เบื้องต้นอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น อัมพฤกษ์ ตาบอด ไตวาย หัวใจวาย เป็นต้น
2. โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับทำตาลในกระแสเลือดสูง ก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปัสสาวะและกระหายทำบ่อย ดื่มทำในปริมาณมากต่อครั้ง อ่อนเพลีย ทำหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น ตาพร่ามัว หรือตาบอด ไตเสื่อม ชาตามปลายมือปลายเท้าและอาจติดเชื้อได้ง่าย บางคนนั่งดูคลิปโป๊ไทยอยู่ดีๆแล้วเกิดไปโดนของมีคมจนเป็นแผล ก็เสียงที่จะติดเชื้อ
3. ภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium ,Acute Confusional States) เป็นภาวะอันตรายที่พบได้ในผู้สูงอายุสาเหตุเกิดจากโรคหลายโรค ร่วมกับความไม่สมดุลของเมตาบอลิซึม ที่พบมาก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง ผลของยา การติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด อาการจะมีความผิดปกติของการรู้สึกตัว และบกพร่องในด้านสติปัญหาอย่างรวดเร็วแบบเฉียบพลัน มีลักษณะสำคัญคือสมาธิสั้น สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลง ความคิดไม่สัมพันธ์ไม่ต่อเนื่องการรับรู้ผิดปกติ เช่น หลงผิด หลอนประสาท การเคลื่อนไหวน้อยหรือมากผิดปกติ นอนไม่หลับ ฝันร้าย อารมณ์ผิดปกติ เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า หงุดหงิด ความจำบกพร่องโดยเฉพาะความจำ ปัจจุบัน เรียนรู้ช้า สับสนไม่รู้เวลา สถานที่หรือบุคคล บางคนยังมีการตอบสองปกติแต่การตอบสนองไม่สมเหตุสมผล บางคนนั่งดูคลิปโป๊ไทย แล้วหัวเราะก็มี เหลือรู้สึกเสียใจถ้าเจอคลิปโป๊ไทยที่เกี่ยวกับชีวิตตัวเอง
4. กลุ่มอาการสมองเสื่อม (Dementia) เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของสมอง สาเหตุที่พบบ่อยคือโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ทำให้เกิดความผิดปกติด้านสติปัญญา ความคิดและความจำบกพร่อง ไม่มีความผิดปกติของระดับการรู้สึกตัว หลงลืมทั้งความจำระยะสั้น และระยะยาว ความสามารถในการตัดสินใจบกพร่อง ความผิดปกติดังกล่าวส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ ก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตในสังคม และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
5. การหกล้ม (Falls) เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ พบว่าร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุที่หกล้มเกิดจากบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อน และการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ การหกล้มมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสรีระอันเนื่องมาจากความชรา ทำให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆช้าลง ตลอดจนความยืดหยุ่นของข้อต่อที่เปลี่ยนแปลง และกำลังของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงทำให้โอกาสหกล้มเพิ่มสูงขึ้น
6. การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ (Urinary incontinence) ผู้สูงอายุร้อยละ 20 มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ สาเหตุมาจากกล้ามเนื้อเชิงกรานอ่อนแอ กล้ามเนื้อหูรูดบริเวณปลายท่อปัสสาวะหย่อนตัว และขาดฮอร์โมนเอสโตเจน เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอายแยกตัวจากสังคม บางคนก็ใช้คลิปโป๊ไทย ฮีลจิตใจตัวเองไปวันๆ